ชื่อเรื่อง :

ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล ../add_file/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลระบบ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ข้อมูลระบบ ../add_file/ข้อมูลระบบ
ชื่อไฟล์ : บทความใหม่ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: บทความใหม่ ../add_file/บทความใหม่
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : {$Duration:1200,$Opacity:2} ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: {$Duration:1200,$Opacity:2} ../add_file/{$Duration:1200,$Opacity:2}
ชื่อไฟล์ : FM5StIFSun31114.jpg
ชื่อไฟล์ : HOuAhklMon50828.PDF
ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง ใหม่

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง ใหม่

../add_file/

รอปรับปรุง ใหม่


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ :

คำถาม :
ตอบ :
 

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

คำถาม :
ตอบ :
 

../add_file/

คำถาม :
ตอบ :
 


ชื่อไฟล์ :

 

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 


ชื่อไฟล์ : eWQELfhMon94900.pdf
ชื่อไฟล์ :

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

../add_file/

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf


ชื่อไฟล์ : ทดสอบ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ทดสอบ ../add_file/ทดสอบ
ชื่อไฟล์ :

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

../add_file/

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน


ชื่อไฟล์ :
ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:
../add_file/

ชื่อไฟล์ :

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ

../add_file/

เราเป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย ด้วยระบบ easyweb ใช้งานง่าย พร้อมแสดงได้ในแทบเล็ต และมือถือ


ชื่อไฟล์ :

การพัฒนาระบบของเรา

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

การพัฒนาระบบของเรา

../add_file/

การพัฒนาระบบของเรา


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุงข้อมูล... ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุงข้อมูล... ../add_file/ รอปรับปรุงข้อมูล...
ชื่อไฟล์ :

(นายสมชาย ใจดี)
นายก

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

(นายสมชาย ใจดี)
นายก

../add_file/

(นายสมชาย ใจดี)
นายก


ชื่อไฟล์ : ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 48 เอกูนวีสติ บัญญัติว่า “ให้มีปลัดเทศบาล คนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย และอำนาจหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดหรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย” การปฏิบัติหน้าที่ ในกำหนด “ปลัดเทศบาล” หรือ “นักบริหารงานเทศบาล” จึงเป็นตำแหน่งที่จะต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ และประสานงานเป็นอย่างยิ่งใน 3 ส่วนหลัก คือ (1) ภาคประชาชน ในฐานะ ประชาชนคือเป้าหมายหลักในการรับใช้บริการ (2) ภาคองค์กร ในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดฝ่ายประจำ ต้องยึดระเบียบกฎหมายเป็นที่ตั้ง (3) ภาคผู้บริหาร ในฐานะเป็นผู้นำนโยบายของผู้บริหารไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ดังนั้น “ปลัดเทศบาล” จึงจำเป็นต้องใช้ “ศาสตร์และศิลป์” ควบคู่กัน อันจะนำมาซึ่งผลสำเร็จที่แท้จริงก็คือประโยชน์สุขที่จะเกิดขึ้นแก่ประชาชนโดยตรงนั้นเอง ขอบข่ายตำแหน่ง “ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานเทศบาล” มีระเบียบกฎหมายที่กำหนดอำนาจหน้าที่ของ “ปลัดเทศบาล” ไว้ดังนี้ (1) ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการสรรหา และการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานงานบุคคลในเทศบาล “ข้อ 11 ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหาและสั่งการให้ใช้หลักการแบ่งอำนาจและหน้าที่ตามลักษณะของเรื่องังต่อไปนี้ ปลัดเทศบาล (1) เรื่องที่นายกเทศมนตรีสั่งการเกี่ยวกับนโยบายของเทศบาล (2) เรื่องที่กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับระบุให้เป็นอำนาจหน้าที่ของปลัดเทศบาล (3) เรื่องซึ่งตกลงกันไม่ได้ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายใต้บังคับบัญชา (4) เรื่องในหน้าที่สำนักงานเทศบาล (2) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล “ข้อ 264 ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหาและสั่งการให้ใช้หลักการแบ่งอำนาจและหน้าที่ตามลักษณะของเรื่องดังต่อไปนี้ ปลัดเทศบาล (1) เรื่องที่นายกเทศมนตรีสั่งการเกี่ยวกับนโยบายของเทศบาล (2) เรื่องที่กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับระบุให้เป็นอำนาจหน้าที่ของปลัดเทศบาล (3) เรื่องซึ่งตกลงกันไม่ได้ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายใต้บังคับบัญชา (4) เรื่องในหน้าที่สำนักงานเทศบาล (5) เรื่องที่หัวหน้าส่วนราชการเห็นเป็นปัญหาและเสนอมาเพื่อรับคำวินิจฉัยหรือในกรณีพิเศษอื่นใด (6) เรื่องที่ปลัดเทศบาลสั่งการโดยเฉพาะ (7) เรื่องที่หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เห็นสมควรเสนอเพื่อทราบ (3) สรุปอำนาจหน้าที่รวมๆ ปลัดเทศบาลในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของฝ่ายประจำในเทศบาล มีอำนาจหน้าที่โดยรวมๆ คือ (3.1) ความรับผิดชอบ 3 ประการ 1) ควบคุมงานของหน่วยงานต่างๆ ในเทศบาล 2) ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเป็นหัวหน้าฝ่ายประจำ 3) ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จากคณะผู้บริหาร(ฝ่ายบริหาร) หรือตามกฎหมาย โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ระหว่าง ฝ่ายบริหาร และฝ่ายประจำ ยึดหลักการที่ว่า ฝ่ายบริหาร เป็น “ผู้จะทำอะไร” และฝ่ายประจำ เป็น “ผู้จะทำอย่างไร” (3.2) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 5 ประการ 1) ทำความเห็นเสนอผู้บริหาร สรุปรายงานเสนอแนะ (อิงระเบียบกฎหมาย) 2) ปฏิบัติตามกฎหมายในฐานะผู้อนุญาต อนุมัติ เป็นชอบ 3) เป็นนายทะเบียนท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 4) เป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ และพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินภาษี 5) เป็นเลขานุการสภาเทศบาล (3.3) ความรู้ความสามารถ 7 ประการ 1) มีความรู้ในด้านวิชาการปกครอง เช่น หลักรัฐศาสตร์ การประนีประนอม ฯลฯ 2) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายเทศบาล พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ฯลฯ 3) มีความเข้าใจนโยบายและแผนงาน 4) มีความสามารถในการจัดทำแผน ควบคุมกำกับดูแล ตรวจสอบ ปรึกษาที่ดี 5) มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา และติดต่อประสานงาน 6) รู้หลักการบริหารงานบุคคล 7) มีความรู้เรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การถ่วงดุลของข้าราชการ “ฝ่ายประจำ” กับ “ฝ่ายบริหาร” ซึ่งเป็นฝ่ายการเมือง ปัญหาทางปฏิบัติระหว่าง “ฝ่ายประจำ” หมายถึง ข้าราชการท้องถิ่น กับ “ฝ่ายบริหาร” หมายถึง ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นฝ่ายการเมืองท้องถิ่น ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี นอกจากนี้ยังมี เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามจำนวนชั้นของเทศบาล (เทศบาลนคร, เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล) มาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.เทศบาลฯ ระบุว่า “เทศบาลเป็นทบวงการเมือง มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น” เนื่องจาก “ฝ่ายประจำ” นำโดย “ปลัดเทศบาล” จะเป็นผู้นำนโยบายของ “ฝ่ายบริหาร” (หรือฝ่ายการเมือง)ไปปฏิบัติ จึงเหมือนปาท่องโก๋ที่ต้องทำงานผูกติดกันตลอด โดยการปฏิบัติต้องถือปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และ “ยึดระเบียบ” เป็นที่ตั้ง เนื่องจาก “ฝ่ายประจำ” ถูกจำกัดกรอบการปฏิบัติไว้ด้วย “วินัยข้าราชการ” สำหรับ “ฝ่ายการเมือง” ไม่ได้มีวินัยแต่อย่างใด ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 โดยผู้ตรวจการแผ่นดินจะกำหนดกรอบให้ “ฝ่ายการเมือง” และ “ฝ่ายประจำ” จะต้องทำประมวลจริยธรรมไว้ (มาตรา 279 มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กำหนดขึ้น...”) ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 48 เอกูนวีสติ บัญญัติว่า “ให้มีปลัดเทศบาล คนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย และอำนาจหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดหรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย” การปฏิบัติหน้าที่ ในกำหนด “ปลัดเทศบาล” หรือ “นักบริหารงานเทศบาล” จึงเป็นตำแหน่งที่จะต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ และประสานงานเป็นอย่างยิ่งใน 3 ส่วนหลัก คือ (1) ภาคประชาชน ในฐานะ ประชาชนคือเป้าหมายหลักในการรับใช้บริการ (2) ภาคองค์กร ในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดฝ่ายประจำ ต้องยึดระเบียบกฎหมายเป็นที่ตั้ง (3) ภาคผู้บริหาร ในฐานะเป็นผู้นำนโยบายของผู้บริหารไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ดังนั้น “ปลัดเทศบาล” จึงจำเป็นต้องใช้ “ศาสตร์และศิลป์” ควบคู่กัน อันจะนำมาซึ่งผลสำเร็จที่แท้จริงก็คือประโยชน์สุขที่จะเกิดขึ้นแก่ประชาชนโดยตรงนั้นเอง ขอบข่ายตำแหน่ง “ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานเทศบาล” มีระเบียบกฎหมายที่กำหนดอำนาจหน้าที่ของ “ปลัดเทศบาล” ไว้ดังนี้ (1) ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการสรรหา และการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานงานบุคคลในเทศบาล “ข้อ 11 ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหาและสั่งการให้ใช้หลักการแบ่งอำนาจและหน้าที่ตามลักษณะของเรื่องังต่อไปนี้ ปลัดเทศบาล (1) เรื่องที่นายกเทศมนตรีสั่งการเกี่ยวกับนโยบายของเทศบาล (2) เรื่องที่กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับระบุให้เป็นอำนาจหน้าที่ของปลัดเทศบาล (3) เรื่องซึ่งตกลงกันไม่ได้ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายใต้บังคับบัญชา (4) เรื่องในหน้าที่สำนักงานเทศบาล (2) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล “ข้อ 264 ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหาและสั่งการให้ใช้หลักการแบ่งอำนาจและหน้าที่ตามลักษณะของเรื่องดังต่อไปนี้ ปลัดเทศบาล (1) เรื่องที่นายกเทศมนตรีสั่งการเกี่ยวกับนโยบายของเทศบาล (2) เรื่องที่กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับระบุให้เป็นอำนาจหน้าที่ของปลัดเทศบาล (3) เรื่องซึ่งตกลงกันไม่ได้ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายใต้บังคับบัญชา (4) เรื่องในหน้าที่สำนักงานเทศบาล (5) เรื่องที่หัวหน้าส่วนราชการเห็นเป็นปัญหาและเสนอมาเพื่อรับคำวินิจฉัยหรือในกรณีพิเศษอื่นใด (6) เรื่องที่ปลัดเทศบาลสั่งการโดยเฉพาะ (7) เรื่องที่หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เห็นสมควรเสนอเพื่อทราบ (3) สรุปอำนาจหน้าที่รวมๆ ปลัดเทศบาลในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของฝ่ายประจำในเทศบาล มีอำนาจหน้าที่โดยรวมๆ คือ (3.1) ความรับผิดชอบ 3 ประการ 1) ควบคุมงานของหน่วยงานต่างๆ ในเทศบาล 2) ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเป็นหัวหน้าฝ่ายประจำ 3) ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จากคณะผู้บริหาร(ฝ่ายบริหาร) หรือตามกฎหมาย โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ระหว่าง ฝ่ายบริหาร และฝ่ายประจำ ยึดหลักการที่ว่า ฝ่ายบริหาร เป็น “ผู้จะทำอะไร” และฝ่ายประจำ เป็น “ผู้จะทำอย่างไร” (3.2) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 5 ประการ 1) ทำความเห็นเสนอผู้บริหาร สรุปรายงานเสนอแนะ (อิงระเบียบกฎหมาย) 2) ปฏิบัติตามกฎหมายในฐานะผู้อนุญาต อนุมัติ เป็นชอบ 3) เป็นนายทะเบียนท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 4) เป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ และพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินภาษี 5) เป็นเลขานุการสภาเทศบาล (3.3) ความรู้ความสามารถ 7 ประการ 1) มีความรู้ในด้านวิชาการปกครอง เช่น หลักรัฐศาสตร์ การประนีประนอม ฯลฯ 2) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายเทศบาล พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ฯลฯ 3) มีความเข้าใจนโยบายและแผนงาน 4) มีความสามารถในการจัดทำแผน ควบคุมกำกับดูแล ตรวจสอบ ปรึกษาที่ดี 5) มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา และติดต่อประสานงาน 6) รู้หลักการบริหารงานบุคคล 7) มีความรู้เรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การถ่วงดุลของข้าราชการ “ฝ่ายประจำ” กับ “ฝ่ายบริหาร” ซึ่งเป็นฝ่ายการเมือง ปัญหาทางปฏิบัติระหว่าง “ฝ่ายประจำ” หมายถึง ข้าราชการท้องถิ่น กับ “ฝ่ายบริหาร” หมายถึง ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นฝ่ายการเมืองท้องถิ่น ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี นอกจากนี้ยังมี เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามจำนวนชั้นของเทศบาล (เทศบาลนคร, เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล) มาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.เทศบาลฯ ระบุว่า “เทศบาลเป็นทบวงการเมือง มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น” เนื่องจาก “ฝ่ายประจำ” นำโดย “ปลัดเทศบาล” จะเป็นผู้นำนโยบายของ “ฝ่ายบริหาร” (หรือฝ่ายการเมือง)ไปปฏิบัติ จึงเหมือนปาท่องโก๋ที่ต้องทำงานผูกติดกันตลอด โดยการปฏิบัติต้องถือปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และ “ยึดระเบียบ” เป็นที่ตั้ง เนื่องจาก “ฝ่ายประจำ” ถูกจำกัดกรอบการปฏิบัติไว้ด้วย “วินัยข้าราชการ” สำหรับ “ฝ่ายการเมือง” ไม่ได้มีวินัยแต่อย่างใด ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 โดยผู้ตรวจการแผ่นดินจะกำหนดกรอบให้ “ฝ่ายการเมือง” และ “ฝ่ายประจำ” จะต้องทำประมวลจริยธรรมไว้ (มาตรา 279 มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กำหนดขึ้น...”) ../add_file/ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 48 เอกูนวีสติ บัญญัติว่า “ให้มีปลัดเทศบาล คนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย และอำนาจหน้าที่อื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดหรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย” การปฏิบัติหน้าที่ ในกำหนด “ปลัดเทศบาล” หรือ “นักบริหารงานเทศบาล” จึงเป็นตำแหน่งที่จะต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ และประสานงานเป็นอย่างยิ่งใน 3 ส่วนหลัก คือ (1) ภาคประชาชน ในฐานะ ประชาชนคือเป้าหมายหลักในการรับใช้บริการ (2) ภาคองค์กร ในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดฝ่ายประจำ ต้องยึดระเบียบกฎหมายเป็นที่ตั้ง (3) ภาคผู้บริหาร ในฐานะเป็นผู้นำนโยบายของผู้บริหารไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ดังนั้น “ปลัดเทศบาล” จึงจำเป็นต้องใช้ “ศาสตร์และศิลป์” ควบคู่กัน อันจะนำมาซึ่งผลสำเร็จที่แท้จริงก็คือประโยชน์สุขที่จะเกิดขึ้นแก่ประชาชนโดยตรงนั้นเอง ขอบข่ายตำแหน่ง “ปลัดเทศบาล(นักบริหารงานเทศบาล” มีระเบียบกฎหมายที่กำหนดอำนาจหน้าที่ของ “ปลัดเทศบาล” ไว้ดังนี้ (1) ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการสรรหา และการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานงานบุคคลในเทศบาล “ข้อ 11 ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหาและสั่งการให้ใช้หลักการแบ่งอำนาจและหน้าที่ตามลักษณะของเรื่องังต่อไปนี้ ปลัดเทศบาล (1) เรื่องที่นายกเทศมนตรีสั่งการเกี่ยวกับนโยบายของเทศบาล (2) เรื่องที่กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับระบุให้เป็นอำนาจหน้าที่ของปลัดเทศบาล (3) เรื่องซึ่งตกลงกันไม่ได้ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายใต้บังคับบัญชา (4) เรื่องในหน้าที่สำนักงานเทศบาล (2) ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล “ข้อ 264 ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหาและสั่งการให้ใช้หลักการแบ่งอำนาจและหน้าที่ตามลักษณะของเรื่องดังต่อไปนี้ ปลัดเทศบาล (1) เรื่องที่นายกเทศมนตรีสั่งการเกี่ยวกับนโยบายของเทศบาล (2) เรื่องที่กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับระบุให้เป็นอำนาจหน้าที่ของปลัดเทศบาล (3) เรื่องซึ่งตกลงกันไม่ได้ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายใต้บังคับบัญชา (4) เรื่องในหน้าที่สำนักงานเทศบาล (5) เรื่องที่หัวหน้าส่วนราชการเห็นเป็นปัญหาและเสนอมาเพื่อรับคำวินิจฉัยหรือในกรณีพิเศษอื่นใด (6) เรื่องที่ปลัดเทศบาลสั่งการโดยเฉพาะ (7) เรื่องที่หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เห็นสมควรเสนอเพื่อทราบ (3) สรุปอำนาจหน้าที่รวมๆ ปลัดเทศบาลในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของฝ่ายประจำในเทศบาล มีอำนาจหน้าที่โดยรวมๆ คือ (3.1) ความรับผิดชอบ 3 ประการ 1) ควบคุมงานของหน่วยงานต่างๆ ในเทศบาล 2) ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเป็นหัวหน้าฝ่ายประจำ 3) ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จากคณะผู้บริหาร(ฝ่ายบริหาร) หรือตามกฎหมาย โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ระหว่าง ฝ่ายบริหาร และฝ่ายประจำ ยึดหลักการที่ว่า ฝ่ายบริหาร เป็น “ผู้จะทำอะไร” และฝ่ายประจำ เป็น “ผู้จะทำอย่างไร” (3.2) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 5 ประการ 1) ทำความเห็นเสนอผู้บริหาร สรุปรายงานเสนอแนะ (อิงระเบียบกฎหมาย) 2) ปฏิบัติตามกฎหมายในฐานะผู้อนุญาต อนุมัติ เป็นชอบ 3) เป็นนายทะเบียนท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน 4) เป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณ และพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินภาษี 5) เป็นเลขานุการสภาเทศบาล (3.3) ความรู้ความสามารถ 7 ประการ 1) มีความรู้ในด้านวิชาการปกครอง เช่น หลักรัฐศาสตร์ การประนีประนอม ฯลฯ 2) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายเทศบาล พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ฯลฯ 3) มีความเข้าใจนโยบายและแผนงาน 4) มีความสามารถในการจัดทำแผน ควบคุมกำกับดูแล ตรวจสอบ ปรึกษาที่ดี 5) มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา และติดต่อประสานงาน 6) รู้หลักการบริหารงานบุคคล 7) มีความรู้เรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การถ่วงดุลของข้าราชการ “ฝ่ายประจำ” กับ “ฝ่ายบริหาร” ซึ่งเป็นฝ่ายการเมือง ปัญหาทางปฏิบัติระหว่าง “ฝ่ายประจำ” หมายถึง ข้าราชการท้องถิ่น กับ “ฝ่ายบริหาร” หมายถึง ผู้บริหารท้องถิ่น เป็นฝ่ายการเมืองท้องถิ่น ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี นอกจากนี้ยังมี เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตามจำนวนชั้นของเทศบาล (เทศบาลนคร, เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล) มาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.เทศบาลฯ ระบุว่า “เทศบาลเป็นทบวงการเมือง มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น” เนื่องจาก “ฝ่ายประจำ” นำโดย “ปลัดเทศบาล” จะเป็นผู้นำนโยบายของ “ฝ่ายบริหาร” (หรือฝ่ายการเมือง)ไปปฏิบัติ จึงเหมือนปาท่องโก๋ที่ต้องทำงานผูกติดกันตลอด โดยการปฏิบัติต้องถือปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และ “ยึดระเบียบ” เป็นที่ตั้ง เนื่องจาก “ฝ่ายประจำ” ถูกจำกัดกรอบการปฏิบัติไว้ด้วย “วินัยข้าราชการ” สำหรับ “ฝ่ายการเมือง” ไม่ได้มีวินัยแต่อย่างใด ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 โดยผู้ตรวจการแผ่นดินจะกำหนดกรอบให้ “ฝ่ายการเมือง” และ “ฝ่ายประจำ” จะต้องทำประมวลจริยธรรมไว้ (มาตรา 279 มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กำหนดขึ้น...”)
ชื่อไฟล์ : w3-animate-fading ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: w3-animate-fading ../add_file/w3-animate-fading
ชื่อไฟล์ :

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์:

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม

../add_file/

อีเมลล์ : 
เบอร์โทร :

การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล

- การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล

- การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ 

- การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร 

- การดำเนินการด้านการฝึกอบรม


ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ ../add_file/วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kBy7NXeWed40442.jpg
ชื่อไฟล์ : gJxHkrlWed41134.jpg
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : Owj3hVRTue13804.jpg
ชื่อไฟล์ : lYxTrzQThu32149.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WrJhO0GWed35459.jpg
ชื่อไฟล์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดอมให้เกิดความสมดุลอย่าง ยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารราชการตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ แนวนโยบาย ของรัฐบาลและยุทธศาสตร์จังหวัด เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ให้มีความสะดวกและมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร และ ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งเป็นไป ตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความ สมดุลอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชนซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐและให้บรรลุแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ตามแผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อำเภอ เพื่อปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนในการจัดระบบบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปฏิบัติงานตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล ๒.๔ ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๑) จำนวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายน้ำ ๒) จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน ๓) จำนวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน ๔) จำนวนการได้รับบริการสาธารณะอื่น ๆ เช่น โทรศัพท์สาธารณะ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน ๑) จำนวนบุคลากรที่มีทักษะในการผลิตผลทางเกษตรอินทรีย์ ๒) จำนวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ ๓) จำนวนสถานประกอบการที่เพิ่มขึ้นอย่างมีระบบ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี ๑) จำนวนชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนาร่วมกัน ๒) จำนวนประชาชนที่ได้รับการศึกษาและศึกษาเพิ่มขึ้น ๓) จำนวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความ สมดุลอย่างยั่งยืน ๑) จำนวนของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด ๒) จำนวนผู้ประกอบและผู้บริโภคได้ให้ความร่วมมือ ๓) จำนวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ให้การบริการลดน้อยลง ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ๑) จำนวนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม ๒) จำนวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น ๓) ส่งเสริมการจัดการบริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล ๔) ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ตามแผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อำเภอ ๑) จำนวนภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนงานบริการกิจการสาธารณะ ๒) ปัญหายาเสพติดไม่มีและชุมชนเข้มแข็ง ๓) ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จำนวนอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมมีจำนวนลดลง ๔) จำนวนประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างถ้วนหน้า ๒.๕ ค่าเป้าหมาย ๑) ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีมาตรฐาน ๒) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้ ๓) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ๔) มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข ๕) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ๖) มีการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒.๖ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๑) การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ทางเท้า คลองส่งน้ำและร่องระบายน้ำ ๒) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการก่อสาร้างอื่นๆ ๓) การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก และขุดลอกลำห้วย หนอง คลองบึง ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน ๑) การเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๒) การส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้า/ลานค้าชุมชน ๓) การสร้างความเข้มแข็งด้านเกษตรกรรม ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ๑) การส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ๒) การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV ๓) การส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ ๔) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ำ ๕) การสาธารณสุข ควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ ๖) การป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน ๑) การกำจัดขยะมูลฝอย ๒) การบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ๑) การส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน ตามหลักบริหารจัดการที่ดี ๒) การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสม ๓) การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชน ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ตามแผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อำเภอ ๑) การส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๑) พัฒนาแหล่งน้ำ ระบบประปา เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค (๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา (๓) ส่งเสริมสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา (๔) เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (๕) ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตร (๖) พัฒนาสังคม ชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (๗) ส่งเสริมการสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น (๘) พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (๙) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน (๑๐) มุ่งเน้นการบริการเชิงรุก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส (๑๑) ให้ความสำคัญกับปัญหาของประชาชนและรีบเร่งแก้ไข (๑๒) พัฒนาชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่น่าอาศัย (๑๓) สร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในชุมชน (๑๔) ให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดอมให้เกิดความสมดุลอย่าง ยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารราชการตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ แนวนโยบาย ของรัฐบาลและยุทธศาสตร์จังหวัด เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ให้มีความสะดวกและมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร และ ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งเป็นไป ตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความ สมดุลอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชนซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐและให้บรรลุแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ตามแผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อำเภอ เพื่อปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนในการจัดระบบบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปฏิบัติงานตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล ๒.๔ ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๑) จำนวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายน้ำ ๒) จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน ๓) จำนวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน ๔) จำนวนการได้รับบริการสาธารณะอื่น ๆ เช่น โทรศัพท์สาธารณะ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน ๑) จำนวนบุคลากรที่มีทักษะในการผลิตผลทางเกษตรอินทรีย์ ๒) จำนวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ ๓) จำนวนสถานประกอบการที่เพิ่มขึ้นอย่างมีระบบ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี ๑) จำนวนชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนาร่วมกัน ๒) จำนวนประชาชนที่ได้รับการศึกษาและศึกษาเพิ่มขึ้น ๓) จำนวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความ สมดุลอย่างยั่งยืน ๑) จำนวนของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด ๒) จำนวนผู้ประกอบและผู้บริโภคได้ให้ความร่วมมือ ๓) จำนวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ให้การบริการลดน้อยลง ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ๑) จำนวนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม ๒) จำนวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น ๓) ส่งเสริมการจัดการบริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล ๔) ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ตามแผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อำเภอ ๑) จำนวนภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนงานบริการกิจการสาธารณะ ๒) ปัญหายาเสพติดไม่มีและชุมชนเข้มแข็ง ๓) ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จำนวนอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมมีจำนวนลดลง ๔) จำนวนประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างถ้วนหน้า ๒.๕ ค่าเป้าหมาย ๑) ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีมาตรฐาน ๒) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้ ๓) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ๔) มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข ๕) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ๖) มีการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒.๖ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๑) การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ทางเท้า คลองส่งน้ำและร่องระบายน้ำ ๒) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการก่อสาร้างอื่นๆ ๓) การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก และขุดลอกลำห้วย หนอง คลองบึง ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน ๑) การเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๒) การส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้า/ลานค้าชุมชน ๓) การสร้างความเข้มแข็งด้านเกษตรกรรม ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ๑) การส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ๒) การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV ๓) การส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ ๔) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ำ ๕) การสาธารณสุข ควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ ๖) การป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน ๑) การกำจัดขยะมูลฝอย ๒) การบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ๑) การส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน ตามหลักบริหารจัดการที่ดี ๒) การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสม ๓) การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชน ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ตามแผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อำเภอ ๑) การส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๑) พัฒนาแหล่งน้ำ ระบบประปา เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค (๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา (๓) ส่งเสริมสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา (๔) เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (๕) ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตร (๖) พัฒนาสังคม ชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (๗) ส่งเสริมการสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น (๘) พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (๙) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน (๑๐) มุ่งเน้นการบริการเชิงรุก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส (๑๑) ให้ความสำคัญกับปัญหาของประชาชนและรีบเร่งแก้ไข (๑๒) พัฒนาชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่น่าอาศัย (๑๓) สร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในชุมชน (๑๔) ให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ../add_file/ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดอมให้เกิดความสมดุลอย่าง ยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารราชการตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ แนวนโยบาย ของรัฐบาลและยุทธศาสตร์จังหวัด เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ให้มีความสะดวกและมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร และ ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งเป็นไป ตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความ สมดุลอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชนซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐและให้บรรลุแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ตามแผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อำเภอ เพื่อปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนในการจัดระบบบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปฏิบัติงานตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล ๒.๔ ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๑) จำนวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายน้ำ ๒) จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน ๓) จำนวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน ๔) จำนวนการได้รับบริการสาธารณะอื่น ๆ เช่น โทรศัพท์สาธารณะ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน ๑) จำนวนบุคลากรที่มีทักษะในการผลิตผลทางเกษตรอินทรีย์ ๒) จำนวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ ๓) จำนวนสถานประกอบการที่เพิ่มขึ้นอย่างมีระบบ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี ๑) จำนวนชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนาร่วมกัน ๒) จำนวนประชาชนที่ได้รับการศึกษาและศึกษาเพิ่มขึ้น ๓) จำนวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความ สมดุลอย่างยั่งยืน ๑) จำนวนของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด ๒) จำนวนผู้ประกอบและผู้บริโภคได้ให้ความร่วมมือ ๓) จำนวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ให้การบริการลดน้อยลง ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ๑) จำนวนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม ๒) จำนวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น ๓) ส่งเสริมการจัดการบริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล ๔) ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ตามแผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อำเภอ ๑) จำนวนภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนงานบริการกิจการสาธารณะ ๒) ปัญหายาเสพติดไม่มีและชุมชนเข้มแข็ง ๓) ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จำนวนอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมมีจำนวนลดลง ๔) จำนวนประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างถ้วนหน้า ๒.๕ ค่าเป้าหมาย ๑) ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีมาตรฐาน ๒) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้ ๓) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ๔) มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข ๕) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ๖) มีการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒.๖ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๑) การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ทางเท้า คลองส่งน้ำและร่องระบายน้ำ ๒) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการก่อสาร้างอื่นๆ ๓) การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก และขุดลอกลำห้วย หนอง คลองบึง ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน ๑) การเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๒) การส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้า/ลานค้าชุมชน ๓) การสร้างความเข้มแข็งด้านเกษตรกรรม ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ๑) การส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ๒) การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV ๓) การส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ ๔) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ำ ๕) การสาธารณสุข ควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ ๖) การป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน ๑) การกำจัดขยะมูลฝอย ๒) การบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ๑) การส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน ตามหลักบริหารจัดการที่ดี ๒) การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสม ๓) การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชน ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ตามแผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อำเภอ ๑) การส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๑) พัฒนาแหล่งน้ำ ระบบประปา เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค (๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา (๓) ส่งเสริมสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา (๔) เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (๕) ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตร (๖) พัฒนาสังคม ชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (๗) ส่งเสริมการสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น (๘) พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (๙) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน (๑๐) มุ่งเน้นการบริการเชิงรุก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส (๑๑) ให้ความสำคัญกับปัญหาของประชาชนและรีบเร่งแก้ไข (๑๒) พัฒนาชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่น่าอาศัย (๑๓) สร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในชุมชน (๑๔) ให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ชื่อไฟล์ : YFDeywTWed81239.jpg
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gyeHZ9AWed81654.jpg
ชื่อไฟล์ : tXQQ6XsThu22646.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ezx7BmUThu22657.pdf
ชื่อไฟล์ : tfsYMFaThu31908.pdf
ชื่อไฟล์ : By4aq8vWed40752.jpg
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hhKy6SsThu32046.pdf
ชื่อไฟล์ : 9yG81MPThu22606.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : v6aSrdXMon41145.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างบทความ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ตัวอย่างบทความ ../add_file/ตัวอย่างบทความ
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oxx6qqJFri95848.png
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qjb7YopThu10710.PDF
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : bGVD8b1Sun102717.pdf
ชื่อไฟล์ : ประวัติความเป็นมาองค์การบริหารส่วนเทศบาล ตามที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นว่า องค์การบริหารส่วนตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น มีสภาพเหมาะสม สมควรเปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลและให้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงเปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชลบถวิบูลย์และจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลตามประกาศนี้มีแนวเขตตามคำบรรยายแนวเขตและแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย และพ้นสภาพแห่งการเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งให้สมาชิกสภาของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่ได้มีประกาศนี้จัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลตำบลเป็นต้นไป บรรดางบประมาณทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโอนไปเป็นของเทศบาลตำบลที่จัดตั้งขึ้น และบรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วคงใช้บังคับได้ต่อไปเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่ ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชสภาตำบลและสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ประวัติความเป็นมาองค์การบริหารส่วนเทศบาล ตามที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นว่า องค์การบริหารส่วนตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น มีสภาพเหมาะสม สมควรเปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลและให้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงเปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชลบถวิบูลย์และจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลตามประกาศนี้มีแนวเขตตามคำบรรยายแนวเขตและแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย และพ้นสภาพแห่งการเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งให้สมาชิกสภาของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่ได้มีประกาศนี้จัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลตำบลเป็นต้นไป บรรดางบประมาณทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโอนไปเป็นของเทศบาลตำบลที่จัดตั้งขึ้น และบรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วคงใช้บังคับได้ต่อไปเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่ ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชสภาตำบลและสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ../add_file/ประวัติความเป็นมาองค์การบริหารส่วนเทศบาล ตามที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นว่า องค์การบริหารส่วนตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น มีสภาพเหมาะสม สมควรเปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลและให้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงเปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชลบถวิบูลย์และจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลตามประกาศนี้มีแนวเขตตามคำบรรยายแนวเขตและแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย และพ้นสภาพแห่งการเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งให้สมาชิกสภาของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่ได้มีประกาศนี้จัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลตำบลเป็นต้นไป บรรดางบประมาณทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโอนไปเป็นของเทศบาลตำบลที่จัดตั้งขึ้น และบรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วคงใช้บังคับได้ต่อไปเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่ ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชสภาตำบลและสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖
ชื่อไฟล์ : “ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพ การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม” ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: “ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพ การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม” ../add_file/ “ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพ การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม”
ชื่อไฟล์ : WQSOnlZMon92421.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BhTlP8dMon92527.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ 137 หมูู่ที่ 3 ถนนแจ้วสนิท ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 โทรศัพท์ 043 - 286921 โทรสาร 043 - 286921 E-mail : chonnabotwibul@gmail.com ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ 137 หมูู่ที่ 3 ถนนแจ้วสนิท ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 โทรศัพท์ 043 - 286921 โทรสาร 043 - 286921 E-mail : chonnabotwibul@gmail.com ../add_file/ เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ 137 หมูู่ที่ 3 ถนนแจ้วสนิท ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 โทรศัพท์ 043 - 286921 โทรสาร 043 - 286921 E-mail : chonnabotwibul@gmail.com
ชื่อไฟล์ : kfgrwDhMon92941.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8w7bSVxMon93132.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pSOALltMon94953.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZR1jwGPMon111800.pdf
ชื่อไฟล์ : fJi3AANMon95106.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7SnRAD7Mon95406.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2H6xjTIMon95441.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4HoV3OCMon100044.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Hv3rIpxMon112026.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BdhxGcpMon112324.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 84au6liMon112543.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LGl8y4HMon112812.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UPsxmw0Mon112943.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1FzRkIjMon113057.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4nh7WsbMon113213.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zoM3jkhMon113502.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mwGBY8hMon113626.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LqBWqKZMon113753.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EZUbLwaMon113953.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : W9YQKNLMon114216.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tOBaU2TMon114411.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8ycUD1cMon114534.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rPYB5EeMon114731.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EktlkYnMon114925.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EZKRQ8GMon115034.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UUXYznvMon115300.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : x5R5PaSMon115423.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : u3b9ltYMon115526.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : K5ayptiMon115648.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VKHurbnMon115957.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UGDdcz9Mon120116.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zpPpvWgMon120256.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LnYhrtQMon10734.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VnEH8gGMon11453.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GdiaduqMon12830.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : v6HCOzNMon12941.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UKrhcE5Mon13256.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i78ieliMon13451.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uEI6ktEMon13622.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2wIYNJwMon13815.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Br9TgQaMon13930.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IxpWMF1Mon14120.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TvNiq32Mon14220.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zqmtBZpMon14338.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MOaEbCTMon14804.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PkB6cIEMon14915.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lUQfcuEMon15032.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pIPGNoFMon15306.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yfTMf2UMon15413.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DoxBBi7Mon15709.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WhwZdJVMon15840.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TM3TgtCMon20011.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : D4sIqjUMon20204.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FmAU0XEMon20306.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7vr61uJMon21203.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 84jaoNAMon21340.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5qmb1O3Mon21646.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VJltWuWMon22044.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PxWefGEMon23040.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DtPEaxlMon23501.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NPkd6OzMon23650.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cvscnLIMon23935.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uqj2O5LMon24145.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VQiAKgiMon25713.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 506Xt72Mon30356.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : M1Pa1m7Mon31416.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bW5tQOCMon33012.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9dnTOd1Mon33254.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1qe3v8ZMon33504.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zNch5rMMon34705.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sQkU6lyMon34738.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gjsia0wMon34815.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LIYDYvYMon34837.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xy25B5ZMon34940.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 20edPRdMon34947.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bWI9d8wMon35036.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : z9oBrrxMon35105.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UndHUxdMon35129.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Lyjn7wZMon35310.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Pjm3gLTMon35601.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vhM6LcmMon35648.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tLVSr0ZMon40603.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ejT8t4yMon40629.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Q4ks8uLMon40844.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZbT86l2Mon41007.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TRiZHwBMon41101.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qErNscHMon41131.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 72xbaUVMon41208.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AAazAt1Mon41235.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 09J8WRkMon41438.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uE6WzLyMon41453.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YwKtWKOMon41520.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : p1ydDzeMon41526.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OBEahEQMon41619.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EkHacVAMon41643.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xqSwmQPMon41727.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QI0VHLRMon41757.docx

ชื่อไฟล์ : r1547qOMon44019.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dasdoUCMon41852.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : L2DjXypMon41932.docx

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GLktHzVMon44039.pdf
ชื่อไฟล์ : rhVRZIOMon42209.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vVsJjnZMon42212.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QqUSQhRMon42323.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gk72gjAMon42336.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : h53BI1nMon42341.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yLg2BmKMon42408.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RODHS8aMon42408.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0MMK3O4Mon42503.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cTKyph9Mon42527.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IKLh1rbMon42556.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ElhvIUVMon42558.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : w3pvwDcMon42601.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HKgbBM9Mon42712.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : w4JwMFuMon42754.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KPEi4YAMon42807.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : l38W47hMon42833.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6acHL6kMon42844.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mOp8xlnMon43028.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4taXESDMon43223.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tprnr5bMon43335.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i2lDWhbMon43405.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jM5YBW8Mon43424.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zjt7hipMon43442.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tCJBz4AMon43547.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : S7UODWwMon43635.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : g0kt0huMon43701.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gHSr1IJMon44221.pdf
ชื่อไฟล์ : VkaeWCbMon44500.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oxon2GjMon44532.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mIIi4xVMon44657.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : a7yjcvBMon44757.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 20ouE4qMon44757.pdf
ชื่อไฟล์ : f8bFDOwTue24813.docx

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gkOpeGnMon45135.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GUyF8JpMon45153.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZDYnNI8Mon45331.jpg
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1HDNFUAMon45414.PDF
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RLTiZgtMon45510.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oyAXCoZMon45617.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CYqhlAtMon50154.PDF
ชื่อไฟล์ : 7KLcXq0Mon45840.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vrjWTRMMon45851.PDF
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Iok3BRvMon45953.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Gy6OV2nMon50022.PDF
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OzBwVfbMon50106.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SmQJ7QqMon50305.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4sUeB1pMon50323.PDF
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wtBsa1BMon50352.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : c40hjaAMon50621.PDF
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Pk4z2hiMon50717.pdf
ชื่อไฟล์ : gdSiScUTue101836.doc

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oeQT34OMon50727.PDF
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WJnXjRBMon51056.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 11aL8I3Mon51255.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FeyAVuhMon51540.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Fn13q3uTue85123.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9GRTPCATue85602.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KbLdoGRTue85906.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0pOn3SqTue90307.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5XW5jMRTue90428.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ko8uVLGTue90439.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NdyGW2ATue90612.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : avthy9VTue90808.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : F1GYHzqTue91338.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wQG68G6Tue91633.jpg
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JfmQvPrTue91848.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qLO2FLdTue92108.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Pi5bxiFTue92332.jpg
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 6URzPpITue92848.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8bMNJZ3Tue93151.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Cc0C3zYTue93345.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YpHAO8YTue93514.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : F3Hi1Y7Tue93615.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UfPgW5NTue93744.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CSBqLNBTue93806.doc

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : O2lj7m6Tue94114.xlsx

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0z2fer4Tue94358.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AXtplN1Tue94425.xls

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9gNwE15Tue94519.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : albQl9eTue94717.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HdoIrC0Tue94726.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hN9ykBOTue94843.PDF
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : N9tBMYnTue94902.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DvrBsTHTue95220.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RsjlutNTue95238.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : I2ZnSHzTue95428.PDF
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jcrUf3hTue95439.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Yp1yOvcTue95802.PDF
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : s0GXCYfTue95843.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NjpqCcNTue95935.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 14rW3eLTue100212.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uFQHPlhTue100550.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Y8bIVEQTue100627.doc

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : w5p7yXVTue100905.doc

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TU0CbGXTue101254.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SMJcXweTue101350.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ASIZAgRTue101416.doc

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : egk2cRITue101457.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qaPh1EATue102047.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AY2FO3ITue102137.doc

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4sso82gTue102449.doc

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1BLn936Tue102514.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rnPXDwgTue102821.pdf
ชื่อไฟล์ : SLaIi08Tue25331.docx

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XGZCjQeTue102858.docx

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9U4jRBLTue103129.docx

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : AcRlCz3Tue103325.doc

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HPfijAMTue103458.doc

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vpjllWoTue103533.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : moX00idTue103806.doc

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SK0GYIvTue103926.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hxZ4GhFTue103951.doc

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HyKIt6eTue104028.doc

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hh8Ce6gTue104312.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DhVm4RNTue104324.doc

ชื่อไฟล์ : ccVohPkTue104823.docx

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 23enP6UTue104445.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YY4xAI3Tue104529.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9vtcbMJTue104955.docx

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wJVVmpzTue105420.doc

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RJc1vrVTue105701.PDF
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MuVXCKTTue105819.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HJyNibpTue110130.doc

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kgbeCAaTue110558.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ofBMB1jTue110648.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QBaO8UUTue110717.PDF
ชื่อไฟล์ : bht6P39Tue30606.PDF
ชื่อไฟล์ : xvw2Aw5Tue30520.PDF
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OO7AFKATue111021.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 42ersdJTue111058.PDF
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FwiKsGPTue111328.jpg
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qVr80AXTue111444.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cxtf0sBTue111451.PDF
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : s3EYwwATue111523.PDF
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : T4DZAJ1Tue111616.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3TSva8hTue111626.PDF
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ixwyvrrTue111819.docx

ชื่อไฟล์ : NI2ksIvTue25905.PDF
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tLj1X5uTue111853.PDF
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ceiz1gyTue112005.PDF
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0XR1emtTue112103.PDF
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ms7RBkVTue112205.PDF
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FqKZsTFTue112226.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hcKDdxQTue112424.PDF
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VpN5qDJTue112541.PDF
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ROZPgXKTue112701.PDF
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sCNQYUjTue113019.xlsx

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : z6sGAOhTue113200.xlsx

ชื่อไฟล์ : Utg6Rp9Tue114050.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MQrLgPeTue113538.xlsx

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TPD81dZTue114305.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wdVNJGsTue114346.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bNup4lHTue114349.xlsx

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GzmOXdjTue114350.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FFnqx7TTue114555.doc

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sEbideUTue114840.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : o56ooC4Tue114914.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : iPEF90sTue115008.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fMyXdTtTue115150.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yhOAkXcTue115248.PDF
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 853V3vSTue115248.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vFp1rsATue115321.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tyqlDJqTue115323.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fO44LQeTue115359.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vOkDGLITue115431.pdf
ชื่อไฟล์ : 9JRIxgmTue25125.PDF
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pXukRXbTue115440.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DpVGTEcTue115514.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : r8DY7edTue115551.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RTRUeDGTue115801.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Wp5PvzYTue115857.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5kUZN8jTue120247.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pdVqGU3Tue120611.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mV4k3ZPTue122807.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : N2Mi9qnTue122956.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1njGLItTue11748.docx

ชื่อไฟล์ : bnk2Vq1Tue31654.pdf
ชื่อไฟล์ : GR93wAzTue31422.pdf
ชื่อไฟล์ : jdmfUSYTue31324.PDF
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ErShraZTue12035.docx

ชื่อไฟล์ : eq1QdlCTue32655.docx

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oG4m5pjTue12249.pdf
ชื่อไฟล์ : IgLiMtbTue31501.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bFVu5c9Tue12636.docx

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yzqRkabTue12914.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1k6BnNtTue13022.pdf
ชื่อไฟล์ : 0CBKxL5Tue31609.PDF
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WZ6g87OTue13153.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ksQQnnLTue13302.pdf
ชื่อไฟล์ : veEKGiATue31909.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JSwXd7VTue13427.pdf
ชื่อไฟล์ : kENqKIzTue32232.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OV9vFOWTue13456.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : d9LTiAxTue13655.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0d6xdLzTue13742.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MzdDsmzTue13841.jpg
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8oAP36dTue14114.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GEUJI2TTue14135.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Do5Mkd4Tue14237.pdf
ชื่อไฟล์ : cNSSaAxTue32333.docx

ชื่อไฟล์ : kpiBgReTue32044.PDF
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tRQMGV4Tue14314.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : j0mMHK6Tue14400.pdf
ชื่อไฟล์ : qC8MY54Tue32004.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YixYCGZTue14508.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bArqahDTue14518.pdf
ชื่อไฟล์ : Z33Rh14Tue32140.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zLD78AWTue14642.pdf
ชื่อไฟล์ : 9CYt3YnTue31744.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5OoCo2WTue14651.jpg
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xn0I0LRTue14823.docx

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hvE80WGTue15310.docx

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ToCdegcTue15316.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HIjy19JTue15359.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4Zkvw8QTue15457.PDF
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9ufDItVTue15543.docx

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JS0U6WATue15656.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : K7OtLtKTue15721.docx

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : v1OTXBhTue15742.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1vDz9hrTue15912.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : euzjTfVTue15945.docx

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Zpufk8zTue15947.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qyFPwsfTue20038.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CxkR3uYTue20103.docx

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PsE6HnvTue20130.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ivw1mqNTue20214.docx

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : WoJUBxOTue20241.docx

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 97c16CuTue20300.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7bJZ2yoTue20353.docx

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4abdhk6Tue20432.docx

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gXkGeRFTue20535.doc

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zZwx7bbTue20544.docx

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BhICwQTTue20605.docx

ชื่อไฟล์ : gsEd6t0Tue31246.docx

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ur1EII8Tue20723.doc

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sdAcksYTue20807.docx

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FFuY54FTue20826.doc

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7QVhYTmTue20834.docx

ชื่อไฟล์ : qnO6LLbTue45145.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 82u4QfyTue20928.doc

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Zqbr2iQTue21017.PDF
ชื่อไฟล์ : 7AoRaZsTue33150.PDF
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tYppfU0Tue21222.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : h4LaYQyTue21306.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dIjgEsrTue21319.PDF
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jFOaoXXTue21412.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : eemUTxMTue21514.docx

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ty6boSzTue21715.docx

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qfkwkOeTue22001.docx

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : sks612GTue22012.PDF
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JJhneyrTue33552.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4feCXxcTue22015.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DN9JKDeTue22111.PDF
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZKU0UsbTue22207.pdf
ชื่อไฟล์ : kMnA1Y0Tue30039.docx

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZykY1WRTue22213.docx

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 59opqQZTue22401.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4D661YFTue22620.doc

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NRW7U6kTue22734.PDF
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xJSLXcoTue22815.PDF
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : fm5f56zTue23109.xlsx

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kCh5k1ATue23247.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gVeStqYTue23317.PDF
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : jiq5JJ5Tue23526.PDF
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NOh8yhmTue23722.PDF
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5080ZtCTue23831.pdf
ชื่อไฟล์ : FSVn72wTue33948.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EKNK9yITue24013.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : CK28nhgWed122057.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : m93UWHHTue24143.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KmRDCCFTue24222.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VGnNYoeTue30205.PDF
ชื่อไฟล์ : j0nZU3kTue24345.PDF
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GzmOXdjTue24346.PDF
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PIZmgIGTue24429.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : V21dAWmTue24435.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : lpdRhwLWed122036.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pVBrCHhTue24453.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ldpQfkLTue24601.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FDUX4jtTue24709.pdf
ชื่อไฟล์ : pnLvkGKWed122012.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PJYGWILTue24758.pdf
ชื่อไฟล์ : AoKdwEaWed115345.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OvM0a4VTue32845.PDF
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nJCody9Tue24848.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Vv9UqTZTue25059.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oPKLUxqTue25934.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8ITN4JzTue30755.PDF
ชื่อไฟล์ : sHFKq7jTue30650.docx

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nKXQiZYTue30834.docx

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1IGECvPTue30927.docx

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VvYh5blTue31000.docx

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Y26V0XsTue31033.docx

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OEd72yKTue31044.PDF
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EzMWyzcTue31114.docx

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4oQamiMTue31613.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PhM92gmTue32054.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rBMQBV2Wed100154.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3GzvI6UWed100251.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qSfLbStWed100346.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NCaEvOfWed100816.PDF
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dXhy68wWed101013.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dVe4q5hWed101532.doc

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wPaN73gWed101733.doc

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : QelvToaWed102352.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ACbXlgxWed102531.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : z7b0CrPWed102904.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ekjfVV0Wed103141.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nN7suqiWed103425.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9LjYKuyWed104412.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : s9yKAIMWed104738.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : T57Hy6nWed104920.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : n70u30fWed122119.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZipZsPpWed105202.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EJtFOpmWed121539.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rGZ5zgyWed105423.xls

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Y3w4fOcWed105551.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bov3O10Wed110139.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : F8JNaSQWed110655.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5xz6LKsWed121604.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UPIkqRbWed110722.PDF
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BMdDAElWed111252.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bpYbAVVWed111419.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kitATv2Wed111741.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nLPr6rmWed111843.xlsx

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2jKSvv1Wed112022.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dmWyTpbWed112025.xlsx

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xfHVLc2Wed112132.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : abpE4YnWed112213.doc

ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Y5DGhScWed112306.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : giioMgiWed112418.pdf
ชื่อไฟล์ : xojimtHWed120724.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XA9UO4cWed112521.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7I1Kp0zWed112649.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1g3BHikWed113010.PDF
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : NREqVUIWed113026.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oNkQiLUWed113152.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : yaLGNI6Wed113245.PDF
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oIJw0UOWed113455.PDF
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kVHfRWNWed113554.PDF
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : uInHKCbWed113555.jpg
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SdG8cTMWed113724.PDF
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0eM0m6uWed113753.PDF
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oYlDBYrWed113818.PDF
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ggV3XoIWed113841.PDF
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : cI9V9qeWed113933.PDF
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wjk27cjWed113959.PDF
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : bLS6A60Wed114030.PDF
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wx3HGdRWed114056.PDF
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Bc5jQCrWed114219.PDF
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 3AZ2zILWed114359.PDF
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rBCrqrVWed114545.PDF
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rAt5xxlWed114823.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tIZ3xnzWed115037.pdf
ชื่อไฟล์ : aRcNphsWed115209.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : d068NcVWed115445.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : qTNmX8LWed115530.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HZqvzaaWed115556.docx

ชื่อไฟล์ : QyQ4tYcWed121454.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Vron4KeWed115718.PDF
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9VFLSvBWed115812.PDF
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 09Px73GWed121632.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DNdfLi7Wed122147.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZXwdvC4Tue100710.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Z3ljhg3Thu34133.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XRFSvCXThu34257.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UdaAKqhThu34510.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rembN0NTue32952.pdf
ชื่อไฟล์ : เรื่อง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตำบลชลบถวิบูลย์ ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: เรื่อง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตำบลชลบถวิบูลย์ ../add_file/ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตำบลชลบถวิบูลย์
ชื่อไฟล์ : JNPwcMnTue41715.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ewnWO8yTue42715.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dQsvC7cFri11123.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : n4FvnT9Thu110825.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 32Ezx00Thu110939.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rk4XTyhTue25418.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZW5voroTue25608.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : oa4APOETue25950.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : l9FjGj3Thu114630.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rlp1BfVThu114851.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : SvYWQfGMon23110.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wQfpXJiTue23508.pdf
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ชื่อเรื่อง:    ชื่อไฟล์: ../add_file/