เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ชลบถวิบูลย์
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 043-286921

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ 137 หมูู่ที่ 3 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 โทรศัพท์ / โทรสาร 043- 286921

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์
folder โครงการประจำปีงบประมาณ 2564
folder รายงานการประชุม

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 145
account_box กองคลัง
นางปาริชาติ เต็มยงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น
โทร : 0826644519
นางปาริชาติ เต็มยงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น
โทร : 0826644519
นางสาวนฤมล โนนทะเสน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวนฤมล โนนทะเสน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางจุไรรัตน์ โพธิ์วงษ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางจุไรรัตน์ โพธิ์วงษ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางกาญจนา สุนันท์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางกาญจนา สุนันท์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางนุชรินทร์ บรรณารักษ์
ผช.จพง.พัสดุ
นางนุชรินทร์ บรรณารักษ์
ผช.จพง.พัสดุ
น.ส.สุมาลี แสงสว่าง
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
น.ส.สุมาลี แสงสว่าง
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางสาวจุฑารัตน์ กองจันทร์
คนงาน(พนักงานจ้างทั่วไป)
นางสาวจุฑารัตน์ กองจันทร์
คนงาน(พนักงานจ้างทั่วไป)
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายยุทธนา วงษ์ดินดำ
นายกเทศมนตรี
ตำบลชลบถวิบูลย์
โทร : 081-6016557
นายยุทธนา วงษ์ดินดำ
นายกเทศมนตรี
ตำบลชลบถวิบูลย์
โทร : 081-6016557
นายสุวัฒน์ สุทธิ
ปลัดเทศบาลชลบถวิบูลย์
โทร : 093-5586677
นายสุวัฒน์ สุทธิ
ปลัดเทศบาลชลบถวิบูลย์
โทร : 093-5586677
นายสุรัตน์ มาศยะ
ประธานสภาเทศบาลชลบถวิบูลย์
โทร : 065-9603934
นายสุรัตน์ มาศยะ
ประธานสภาเทศบาลชลบถวิบูลย์
โทร : 065-9603934