เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ชลบถวิบูลย์
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 043-286921

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ 137 หมูู่ที่ 3 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 โทรศัพท์ / โทรสาร 043- 286921

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์
folder โครงการประจำปีงบประมาณ 2564
folder รายงานการประชุม

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 68
account_box คณะผู้บริหาร
นายยุทธนา วงษ์ดินดำ
นายกเทศมนตรีตำบลชลบถวิบูลย์
โทร : 081-6016557
นายยุทธนา วงษ์ดินดำ
นายกเทศมนตรีตำบลชลบถวิบูลย์
โทร : 081-6016557
นายสุวิทย์ ดวงศรี
รองนายกเทศมนตรีตำบลชลบถวิบูลย์
นายสุวิทย์ ดวงศรี
รองนายกเทศมนตรีตำบลชลบถวิบูลย์
นายวิรัตน์ งามประเสริฐ
รองนายกเมศมนตรีตำบลชลบถวิบูลย์
นายวิรัตน์ งามประเสริฐ
รองนายกเมศมนตรีตำบลชลบถวิบูลย์
นายกิตติ ก้อนแก้ว
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลชลบถวิบูลย์
นายกิตติ ก้อนแก้ว
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลชลบถวิบูลย์
นายสิทธิเดช โพธิ์พัฒน์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ตำบลชลบถวิบูลย์
นายสิทธิเดช โพธิ์พัฒน์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ตำบลชลบถวิบูลย์
account_box ประธานสภาฯ
นายสุรัตน์ มาศยะ
ประธานสภาเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์
โทร : 065-9603934
นายสุรัตน์ มาศยะ
ประธานสภาเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์
โทร : 065-9603934
นางสาวแพรวนภา คำพันธ์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์
นางสาวแพรวนภา คำพันธ์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์
account_box สท.เขต 1
นางขวัญเรือน เย็นเหลือ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์
เขตที่ 1
นางขวัญเรือน เย็นเหลือ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์
เขตที่ 1
ร.ต.ท.คำรณ พรมฉวี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์
เขตที่ 1
ร.ต.ท.คำรณ พรมฉวี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์
เขตที่ 1
นางจุฑารัตน์ ธรรมแสง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์
เขตที่ 1
นางจุฑารัตน์ ธรรมแสง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์
เขตที่ 1
นายพงษ์ศักดิ์ อัตถาชน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์
เขตที่ 1
นายพงษ์ศักดิ์ อัตถาชน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์
เขตที่ 1
นายสุเทพ เหล่าลาภ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์
เขตที่ 1
นายสุเทพ เหล่าลาภ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์
เขตที่ 1
account_box สท.เขต 2
นางเตือนใจ สีแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์
เขตที่ 2
นางเตือนใจ สีแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์
เขตที่ 2
นายสันติชัย พวงจำปา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์
เขตที่ 2
นายสันติชัย พวงจำปา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์
เขตที่ 2
นายสมยศ แสนหล้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์
เขตที่ 2
นายสมยศ แสนหล้า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์
เขตที่ 2
นางพิกุลทอง บุญเพ็ง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์
เขตที่ 2
นางพิกุลทอง บุญเพ็ง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์
เขตที่ 2
นางละเอียด ตัวประเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์
เขตที่ 2
นางละเอียด ตัวประเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์
เขตที่ 2
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายสุวัฒน์ สุทธิ
ปลัดเทศบาล ระดับกลาง
โทร : 0935586677
นายสุวัฒน์ สุทธิ
ปลัดเทศบาล ระดับกลาง
โทร : 0935586677
นายพัฒนพงศ์ ไชยศรี
รองปลัดเทศบาล ระดับต้น
โทร : 0943100185
นายพัฒนพงศ์ ไชยศรี
รองปลัดเทศบาล ระดับต้น
โทร : 0943100185
นายสุรเชษฐ์ คงอนันต์
หัวหน้าสำนักปลัด ระดับต้น
โทร : 0934941123
นายสุรเชษฐ์ คงอนันต์
หัวหน้าสำนักปลัด ระดับต้น

โทร : 0934941123
นางปาริชาติ เต็มยงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น
โทร : 0643306444
นางปาริชาติ เต็มยงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น

โทร : 0643306444
นายปรเมศวร์ เทศแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น
โทร : 0804200924
นายปรเมศวร์ เทศแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น

โทร : 0804200924
account_box สำนักปลัด
นายสุรเชษฐ์ คงอนันต์
หัวหน้าสำนักปลัด ระดับต้น
โทร : 0934941123
นายสุรเชษฐ์ คงอนันต์
หัวหน้าสำนักปลัด ระดับต้น
โทร : 0934941123
น.ส.ณัฐยา แพงเนตร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
น.ส.ณัฐยา แพงเนตร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
จ่าเอกธีรวัฒน์ เนียรกระโทก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
จ่าเอกธีรวัฒน์ เนียรกระโทก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายนิวัฒน์ ภาสะฐิติ
นิติกรชำนาญการ
นายนิวัฒน์ ภาสะฐิติ
นิติกรชำนาญการ
นางอภิญญา แก้วมาลา
นักวิชการศึกษาปฏิบัติการ
นางอภิญญา แก้วมาลา
นักวิชการศึกษาปฏิบัติการ
น.ส.ยุภาภรณ์ ไชยศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
น.ส.ยุภาภรณ์ ไชยศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายเอกรินทร์ นิวัฒนาสีสิทธิคุณ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายเอกรินทร์ นิวัฒนาสีสิทธิคุณ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายคมเดช อิฐไธสง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นายคมเดช อิฐไธสง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นายบุญธรรม เกษร
ภารโรง(ลูกจ้างประจำ)
นายบุญธรรม เกษร
ภารโรง(ลูกจ้างประจำ)
น.ส.มะลิ ชิดทอง
ผช.จพง.ธุรการ
น.ส.มะลิ ชิดทอง
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวรุ่งทิวา บุตรชม
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
นางสาวรุ่งทิวา บุตรชม
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
นายเด่นชัย บุญช่วย
ผช.จพง.ธุรการ
นายเด่นชัย บุญช่วย
ผช.จพง.ธุรการ
นายวีระ ชิดทอง
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นายวีระ ชิดทอง
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นายดุสิต ประทุมมา
คนงาน(พนักงานจ้างทั่วไป)
นายดุสิต ประทุมมา
คนงาน(พนักงานจ้างทั่วไป)
นายถาวร ธิรานนท์
พนักงานขับรถยนต์(พนักงานจ้างทั่วไป)
นายถาวร ธิรานนท์
พนักงานขับรถยนต์(พนักงานจ้างทั่วไป)
account_box กองคลัง
นางปาริชาติ เต็มยงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น
โทร : 0826644519
นางปาริชาติ เต็มยงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น
โทร : 0826644519
นางสาวนฤมล โนนทะเสน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวนฤมล โนนทะเสน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางจุไรรัตน์ โพธิ์วงษ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางจุไรรัตน์ โพธิ์วงษ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางกาญจนา สุนันท์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางกาญจนา สุนันท์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางนุชรินทร์ บรรณารักษ์
ผช.จพง.พัสดุ
นางนุชรินทร์ บรรณารักษ์
ผช.จพง.พัสดุ
น.ส.สุมาลี แสงสว่าง
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
น.ส.สุมาลี แสงสว่าง
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางสาวจุฑารัตน์ กองจันทร์
คนงาน(พนักงานจ้างทั่วไป)
นางสาวจุฑารัตน์ กองจันทร์
คนงาน(พนักงานจ้างทั่วไป)
account_box กองช่าง
นายปรเมศวร์ เทศแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น
โทร : 0804200924
นายปรเมศวร์ เทศแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น
โทร : 0804200924
นายบรรเจิด กองพูล
วิศวกรโยธาชำนาญการ
นายบรรเจิด กองพูล
วิศวกรโยธาชำนาญการ
นายสุชาติ คำไสสุข
ผช.นายช่างไฟฟ้า
นายสุชาติ คำไสสุข
ผช.นายช่างไฟฟ้า
นายปกรณ์ จันทะไชยา
ผช.จพง.ธุรการ
นายปกรณ์ จันทะไชยา
ผช.จพง.ธุรการ
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นายสุวัฒน์ สุทธิ
ปลัดเทศบาล ระดับกลาง
โทร : 0935586677
นายสุวัฒน์ สุทธิ
ปลัดเทศบาล ระดับกลาง
โทร : 0935586677
นางสาวเพ็ญนิภา หัสนิสัย
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
นางสาวเพ็ญนิภา หัสนิสัย
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
นายยุทธนา วงษ์ดินดำ
นายกเทศมนตรี
ตำบลชลบถวิบูลย์
โทร : 081-6016557
นายยุทธนา วงษ์ดินดำ
นายกเทศมนตรี
ตำบลชลบถวิบูลย์
โทร : 081-6016557
นายสุวัฒน์ สุทธิ
ปลัดเทศบาลชลบถวิบูลย์
โทร : 093-5586677
นายสุวัฒน์ สุทธิ
ปลัดเทศบาลชลบถวิบูลย์
โทร : 093-5586677
นายสุรัตน์ มาศยะ
ประธานสภาเทศบาลชลบถวิบูลย์
โทร : 065-9603934
นายสุรัตน์ มาศยะ
ประธานสภาเทศบาลชลบถวิบูลย์
โทร : 065-9603934