เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ชลบถวิบูลย์
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 043-286921

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ 137 หมูู่ที่ 3 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 โทรศัพท์ / โทรสาร 043- 286921

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์
folder โครงการประจำปีงบประมาณ 2564
folder รายงานการประชุม

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 137
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายสุวัฒน์ สุทธิ
ปลัดเทศบาล ระดับกลาง
โทร : 0935586677
นายสุวัฒน์ สุทธิ
ปลัดเทศบาล ระดับกลาง
โทร : 0935586677
นายพัฒนพงศ์ ไชยศรี
รองปลัดเทศบาล ระดับต้น
โทร : 0943100185
นายพัฒนพงศ์ ไชยศรี
รองปลัดเทศบาล ระดับต้น
โทร : 0943100185
นายสุรเชษฐ์ คงอนันต์
หัวหน้าสำนักปลัด ระดับต้น
โทร : 0934941123
นายสุรเชษฐ์ คงอนันต์
หัวหน้าสำนักปลัด ระดับต้น

โทร : 0934941123
นางปาริชาติ เต็มยงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น
โทร : 0643306444
นางปาริชาติ เต็มยงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับต้น

โทร : 0643306444
นายปรเมศวร์ เทศแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น
โทร : 0804200924
นายปรเมศวร์ เทศแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง ระดับต้น

โทร : 0804200924
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายยุทธนา วงษ์ดินดำ
นายกเทศมนตรี
ตำบลชลบถวิบูลย์
โทร : 081-6016557
นายยุทธนา วงษ์ดินดำ
นายกเทศมนตรี
ตำบลชลบถวิบูลย์
โทร : 081-6016557
นายสุวัฒน์ สุทธิ
ปลัดเทศบาลชลบถวิบูลย์
โทร : 093-5586677
นายสุวัฒน์ สุทธิ
ปลัดเทศบาลชลบถวิบูลย์
โทร : 093-5586677
นายสุรัตน์ มาศยะ
ประธานสภาเทศบาลชลบถวิบูลย์
โทร : 065-9603934
นายสุรัตน์ มาศยะ
ประธานสภาเทศบาลชลบถวิบูลย์
โทร : 065-9603934