เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ชลบถวิบูลย์
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 043-286921

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ 137 หมูู่ที่ 3 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 โทรศัพท์ / โทรสาร 043- 286921

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์
folder โครงการประจำปีงบประมาณ 2564
folder รายงานการประชุม

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 77
account_box สำนักปลัด
นายสุรเชษฐ์ คงอนันต์
หัวหน้าสำนักปลัด ระดับต้น
โทร : 0934941123
นายสุรเชษฐ์ คงอนันต์
หัวหน้าสำนักปลัด ระดับต้น
โทร : 0934941123
น.ส.ณัฐยา แพงเนตร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
น.ส.ณัฐยา แพงเนตร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
จ่าเอกธีรวัฒน์ เนียรกระโทก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
จ่าเอกธีรวัฒน์ เนียรกระโทก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายนิวัฒน์ ภาสะฐิติ
นิติกรชำนาญการ
นายนิวัฒน์ ภาสะฐิติ
นิติกรชำนาญการ
นางอภิญญา แก้วมาลา
นักวิชการศึกษาปฏิบัติการ
นางอภิญญา แก้วมาลา
นักวิชการศึกษาปฏิบัติการ
น.ส.ยุภาภรณ์ ไชยศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
น.ส.ยุภาภรณ์ ไชยศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายเอกรินทร์ นิวัฒนาสีสิทธิคุณ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายเอกรินทร์ นิวัฒนาสีสิทธิคุณ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายคมเดช อิฐไธสง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นายคมเดช อิฐไธสง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นายบุญธรรม เกษร
ภารโรง(ลูกจ้างประจำ)
นายบุญธรรม เกษร
ภารโรง(ลูกจ้างประจำ)
น.ส.มะลิ ชิดทอง
ผช.จพง.ธุรการ
น.ส.มะลิ ชิดทอง
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวรุ่งทิวา บุตรชม
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
นางสาวรุ่งทิวา บุตรชม
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
นายเด่นชัย บุญช่วย
ผช.จพง.ธุรการ
นายเด่นชัย บุญช่วย
ผช.จพง.ธุรการ
นายวีระ ชิดทอง
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นายวีระ ชิดทอง
พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ)
นายดุสิต ประทุมมา
คนงาน(พนักงานจ้างทั่วไป)
นายดุสิต ประทุมมา
คนงาน(พนักงานจ้างทั่วไป)
นายถาวร ธิรานนท์
พนักงานขับรถยนต์(พนักงานจ้างทั่วไป)
นายถาวร ธิรานนท์
พนักงานขับรถยนต์(พนักงานจ้างทั่วไป)
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายยุทธนา วงษ์ดินดำ
นายกเทศมนตรี
ตำบลชลบถวิบูลย์
โทร : 081-6016557
นายยุทธนา วงษ์ดินดำ
นายกเทศมนตรี
ตำบลชลบถวิบูลย์
โทร : 081-6016557
นายสุวัฒน์ สุทธิ
ปลัดเทศบาลชลบถวิบูลย์
โทร : 093-5586677
นายสุวัฒน์ สุทธิ
ปลัดเทศบาลชลบถวิบูลย์
โทร : 093-5586677
นายสุรัตน์ มาศยะ
ประธานสภาเทศบาลชลบถวิบูลย์
โทร : 065-9603934
นายสุรัตน์ มาศยะ
ประธานสภาเทศบาลชลบถวิบูลย์
โทร : 065-9603934