เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ชลบถวิบูลย์
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 043-286921

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ 137 หมูู่ที่ 3 ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180 โทรศัพท์ / โทรสาร 043- 286921

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์
folder โครงการประจำปีงบประมาณ 2564
folder รายงานการประชุม

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 74
check_circle ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดอมให้เกิดความสมดุลอย่าง ยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารราชการตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ แนวนโยบาย ของรัฐบาลและยุทธศาสตร์จังหวัด เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ให้มีความสะดวกและมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร และ ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดขอนแก่น ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งเป็นไป ตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความ สมดุลอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชนซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐและให้บรรลุแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ตามแผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อำเภอ เพื่อปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนในการจัดระบบบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปฏิบัติงานตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล ๒.๔ ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๑) จำนวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายน้ำ ๒) จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน ๓) จำนวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน ๔) จำนวนการได้รับบริการสาธารณะอื่น ๆ เช่น โทรศัพท์สาธารณะ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน ๑) จำนวนบุคลากรที่มีทักษะในการผลิตผลทางเกษตรอินทรีย์ ๒) จำนวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ ๓) จำนวนสถานประกอบการที่เพิ่มขึ้นอย่างมีระบบ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมี ๑) จำนวนชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนาร่วมกัน ๒) จำนวนประชาชนที่ได้รับการศึกษาและศึกษาเพิ่มขึ้น ๓) จำนวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความ สมดุลอย่างยั่งยืน ๑) จำนวนของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด ๒) จำนวนผู้ประกอบและผู้บริโภคได้ให้ความร่วมมือ ๓) จำนวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ให้การบริการลดน้อยลง ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ๑) จำนวนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม ๒) จำนวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น ๓) ส่งเสริมการจัดการบริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล ๔) ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ตามแผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อำเภอ ๑) จำนวนภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนงานบริการกิจการสาธารณะ ๒) ปัญหายาเสพติดไม่มีและชุมชนเข้มแข็ง ๓) ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จำนวนอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมมีจำนวนลดลง ๔) จำนวนประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างถ้วนหน้า ๒.๕ ค่าเป้าหมาย ๑) ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีมาตรฐาน ๒) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้ ๓) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ๔) มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข ๕) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ๖) มีการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒.๖ กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๑) การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ทางเท้า คลองส่งน้ำและร่องระบายน้ำ ๒) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการก่อสาร้างอื่นๆ ๓) การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก และขุดลอกลำห้วย หนอง คลองบึง ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน ๑) การเสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๒) การส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้า/ลานค้าชุมชน ๓) การสร้างความเข้มแข็งด้านเกษตรกรรม ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ๑) การส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ๒) การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV ๓) การส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ ๔) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ำ ๕) การสาธารณสุข ควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ ๖) การป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน ๑) การกำจัดขยะมูลฝอย ๒) การบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ๑) การส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน ตามหลักบริหารจัดการที่ดี ๒) การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสม ๓) การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชน ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ตามแผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อำเภอ ๑) การส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๑) พัฒนาแหล่งน้ำ ระบบประปา เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค (๒) ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา (๓) ส่งเสริมสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา (๔) เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (๕) ส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตร (๖) พัฒนาสังคม ชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (๗) ส่งเสริมการสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น (๘) พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (๙) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน (๑๐) มุ่งเน้นการบริการเชิงรุก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส (๑๑) ให้ความสำคัญกับปัญหาของประชาชนและรีบเร่งแก้ไข (๑๒) พัฒนาชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่น่าอาศัย (๑๓) สร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในชุมชน (๑๔) ให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายยุทธนา วงษ์ดินดำ
นายกเทศมนตรี
ตำบลชลบถวิบูลย์
โทร : 081-6016557
นายยุทธนา วงษ์ดินดำ
นายกเทศมนตรี
ตำบลชลบถวิบูลย์
โทร : 081-6016557
นายสุวัฒน์ สุทธิ
ปลัดเทศบาลชลบถวิบูลย์
โทร : 093-5586677
นายสุวัฒน์ สุทธิ
ปลัดเทศบาลชลบถวิบูลย์
โทร : 093-5586677
นายสุรัตน์ มาศยะ
ประธานสภาเทศบาลชลบถวิบูลย์
โทร : 065-9603934
นายสุรัตน์ มาศยะ
ประธานสภาเทศบาลชลบถวิบูลย์
โทร : 065-9603934